Kurser i Muskuloskeletal Fysioterapi

Der er ingen varer

Underkategorier

 • Kurser i den Øvre kvadrant
  Øvre kvadrant del 1: Diagnostik og behandling af columna cervicalis, thoracalis, skulder og OE (tidligere Trin 1B) Delkurset svarer til 4½ ECTS-point Undervisningen bygges op omkring de studerendes cases fra klinikken. Den kliniske proces og interaktionen med patienten er omdrejningspunktet. Der indgår patientdemonstration. Fokus lægges på undersøgelsessystematik, biomekanisk diagnostik, behandlingsmuligheder og betydningen af de kliniske beslutningsprocesser. Mål Målet med delkurset er, at den studerende erhverver sig forudsætninger for anvendelse af Manuel Fysioterapis basisstof og forståelse for betydningen af den kliniske beslutningsproces for herunder at kunne:Vurdere anamnesen og planlægge de funktionelle og specifikke undersøgelse. Vurdere den samlede undersøgelse samt patientens ressourcer og forståelsesramme for at kunne planlægge og vurdere behandlingen. Anvende specifikke undersøgelse og behandlingsteknikker for columnas øvre dele og overekstremiteten bl.a. med gradinddeling af amplitude, kraft og hastighed. Være i stand til skriftligt at formidle undersøgelse og behandlingsresultater med tegn og forkortelser IndholdAccessoriske undersøgelses- og behandlingsteknikker til columna. Bevægelsesdiagrammer Bevægeundersøgelse med overpres Bløddelsbehandling Indikationer og kontraindikationer Journalskrivning Muskelfunktionsdiagnostik Neurologisk og neurodynamisk undersøgelse af OE Opstilling af hypoteser og prognoser Passive fysiologiske undersøgelses- og behandlingsteknikker til OE´s led. Patientdemonstration Praksisøvning Smerteteori. Specifikke tests for øvre columna cervicalis Specifikke øvelser Tolkning af fund, symptomer og svar på undersøgelse og behandling UdspændingsteknikkerØvre kvadrant del 2: Diagnose og behandling af Columna Cervicalis, TMJ Thoracalis og skulder og OE (tidligere Trin 2B) Delkurset svarer til 4½ ECTS-point Dette delkursus er en progression af delkurset ”Øvre kvadrant del 1”, hvor undervisningen igen er centreret omkring de studerendes cases fra egen praksis. Der bliver arbejdet med udvidet diagnostik og der bliver arbejdet dybere ned i forskellige behandlingsteknikker, og elementer fra flere forskellige mobiliseringskoncepter inddrages. Der indgår patientdemonstration. På delkurset lægges der vægt på at den studerende videreudvikler sine færdigheder i undersøgelse, palpation, differentialdiagnostik, bløddels- og mobiliseringsbehandling til forskellige vævsstrukturer, smertemekanismer og biomekaniske sammenhænge. Der arbejdes med praktisk afprøvning af undersøgelses- og behandlingsteknikker under vejledning. Mål Målet med delkurset er, at den studerende udvikler sin evne til at anvende Muskuloskeletal Fysioterapis basisstof på en mere avanceret måde, både når det gælder den kliniske beslutningsproces og de manuelle færdigheder for herunder at kunne:Klinisk vurderer specifik ledbevægelighed i columna cervicalis og thoracalis kvalitativt og kvantitativt og sætte den i relation til patientens symptomer Planlægge og tilrettelægge behandling ud fra anamnese og undersøgelse og kunne progrediere denne i forhold til symptomernes karakter og patientens adfærd Behandle med passive fysiologiske og accessoriske bevægelser i både columnas led og i ekstremitetsleddene. Behandle bløddele med udspænding og myofascial release technique (MFR) Behandle neurogene strukturer Behandle med specifik træning i relation til forskellige patientkategorier
 • Kurser i den Nedre Kvadrant
  Nedre kvadrant del 1: Diagnostik og behandling af columna lumbalis, thoracolumbale overgang, pelvis og UE (tidligere Trin 1A) Delkurset svarer til 4½ ECTS-point I undervisningen indgår patientdemonstrationer, hvorved den kliniske proces og interaktionen med patienten belyses. Fokus lægges på en dynamisk undersøgelsessystematik med arbejdshypoteser, diagnosticering, valg af behandling og evaluering. I undervisningen vægtes praktiske og kvalitative elementer højere end de teoretiske og kvantitative. Anvendelse af egne erfaringer og færdigheder fremmes i form af forskellige opgaveløsninger, som indgår i kursus. Der vil desuden blive lagt vægt på arbejdsjournalskrivning.   Mål Målet med delkurset er, at den studerende erhverver sig forudsætninger for anvendelse af Muskuloskeletal Fysioterapis basisstof og forståelse for betydningen af den kliniske beslutningsproces for herunder at kunne:Vurdere anamnesen og planlægge de funktionelle og specifikke undersøgelser. Vurdere den samlede undersøgelse samt patientens ressourcer og forståelsesramme for at kunne planlægge og vurdere behandlingen. Anvende specifikke undersøgelse og behandlingsteknikker for columna, pelvis og ekstremiteterne bl.a. med gradinddeling af amplitude, kraft og hastighed. Forstå rammerne for skriftlig kommunikation med tegn og forkortelser.  Nedre kvadrant del 2: Diagnostik og behandling af columna lumbalis, thoracolumbale overgang, pelvis og UE (tidligere Trin 2A) Delkurset svarer til 4½ ECTS-point Dette delkursus er en progression af delkurset ”Nedre kvadrant del 1”, hvor undervisningen igen er centreret omkring de studerendes cases fra egen praksis. Der bliver arbejdet med udvidet diagnostik og der arbejdes dybere ned i forskellige behandlingsteknikker med inddragelse af elementer fra flere forskellige mobiliseringskoncepter inddrages. Der indgår patientdemonstration. På delkurset lægges der vægt på at den studerende videreudvikler sine færdigheder i undersøgelse, palpation, differentialdiagnostik, bløddels- og mobiliseringsbehandling til forskellige vævsstrukturer, smertemekanismer og biomekaniske sammenhænge. Mål Målet med delkurset er, at den studerende udvikler sin evne til at anvende Muskuloskeletal Fysioterapis basisstof på en mere avanceret måde, både når det gælder den kliniske beslutningsproces og de manuelle færdigheder for herunder at kunne:Klinisk vurderer specifik ledbevægelighed i columna lumbalis kvalitativt og kvantitativt og sætte den i relation til patientens symptomer Planlægge og tilrettelægge behandling ud fra anamnese og undersøgelse og kunne progrediere denne i forhold til symptomernes karakter og patientens adfærd Behandle med passive fysiologiske og accessoriske bevægelser i både columnas led og i ekstremitetsleddene. Behandle bløddele med udspænding og myofascial release technique Behandle neurogene strukturer. Behandle med specifik træning i relation til forskellige patientkategorier 
 • Kurser i Neurodynamik og smerter
  Neurodynamik og smerte del 1 Delkurset svarer til 2 ECTS point På dette delkursus i Neurodynamik og smerte fokuseres på perifere smertemekanismer, neurodynamik, neurofysiologi samt undersøgelse, diagnosticering og behandling af perifere smertestilstande. Undervisningen bygges op omkring teoretiske indlæg såvel som øvning i praksis og cases Mål Målet med delkurset er at den studerende udvikler kompetencer til at kunne undersøge og behandle patienter med perifer neurogene smerter ved anvendelse af neurodynamiske principper. Målet er desuden at den studerende skal kunne inddrage viden og fund i forbindelse med neurodynamiske dysfunktioner i den samlede kliniske beslutningsproces og herunder kunne: Vurdere anamnesen og herudfra planlægger de funktionelle og de mere specifikke undersøgelser med fokus på dysfunktioner af nervesystemet med fokus på perifer neurogene smertemekanismerVurdere den samlede undersøgelse samt patientens ressourcer og herudfra kunne vurdere prognose og planlægge behandlingen Anvende specifikke neurodynamiske undersøgelses- og behandlingsteknikker i kombination med andre behandlingsformer Neurodynamik og smerte del 2 Delkurset svarer til 2 ECTS point På dette delkursus i Neurodynamik og smerte 2 fokuseres på centrale smertemekanismer med tilhørende, neurofysiologi samt undersøgelse, diagnosticering og behandling af kroniske smertestilstande. Undervisningen bygges op omkring teoretiske indlæg såvel som øvning i praksis og cases. Mål Målet med delkurset er at den studerende udvikler kompetencer til at kunne undersøge og behandle patienter med kroniske (centrale sensitiverede) smerter ud fra en omfattende forståelse for, hvordan både fysiologiske processer og patientens oplevelser og adfærd herunder stress påvirker udviklingen af koniske smerter. Den studerende skal kunne inddrage dette i den samledes kliniske beslutningsproces og her under kunne:Identificere fear avoidance belief adfærd, kinesiofobi og gule flag i forhold til den kroniske smerte og inddrage disse elementer i den samlede kliniske beslutningstagning Anvende kognitiv tilgang i behandlinger med pacing, graded exposure, graded activity Vurdere anamnesen og herudfra planlægger de funktionelle og de mere specifikke undersøgelser med fokus på udredning af patienten med central sensitiverede smerter Vurdere den samlede undersøgelse herunder patientens ressource Planlægge og udføre relevant behandling til patienten med central sensitiverede smerter samt vurdere behandlingseffekt og prognosen      
 • Kurser i Differentialdiagnostik
  Differentialdiagnostik kursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi Kurset Differentialdiagnostik udvikler de studerendes forståelse for hvordan sygdomme, der ikke har sin oprindelse i bevægeapparatet, kan manifestere sig der og give symptomer. Hermed kvalificeres den studerendes evne til at differentialdiagnostisere. Kurset i Differentialdiagnostik omfatter differentialdiagnostik i forhold til medicinske sygdomme, reumatologi, neurologi, ortopædi. Desuden introduceres til billeddiagnostik. Målet med kurset i Differentialdiagnostik er at den studerende erhverver sig udvidet viden om medicinsk behandling af muskelskelsygdomme. Målet er desuden at den studerende tilegner en dyberegående viden om, hvordan forskellige sygdomme kan manifesterede sig i bevægeapparatet og de symptomkomplekser sygdommene kan afstedkomme, således at den studerende kan vurdere, hvornår patienten skal konsultere en anden sundhedsprofessionel.  Formålet er også at erhverve robust viden om, hvordan medicin og kirurgi kan påvirke neuromuskulære dysfunktioner. Desuden er målet at give de studerende en introduktion til fortolkningen af de forskellige billeddiagnostiske muligheder. Kurset Differentialdiagnostik består af 5 delkurser (det første på 2 dage og de øvrige på 1 dag)Differentialdiagnostik og medicinske sygdomme Differentialdiagnostik og reumatologi Differentialdiagnostik og neurologi Differentialdiagnostik og spinalkirurgi Differentialdiagnostik og billeddiagnostisk
 • Kurser i Klinisk Supervision
  Klinisk supervision kursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi Kurset i klinisk supervision svarer til 9 ECTS-point Klinisk supervisionskurset danner baggrunden for i praksis at udvikle de nødvendige kompetencer for at kunne praktiserer som Manuel Fysioterapeut. Kurset i Klinisk supervisions omfatter udredning og behandling af patienter med forskellige lidelser i bevægeapparatet. Patienterne rekrutteres fra nærliggende praksissteder. Den studerende ledes via klinisk supervision gennem den kliniske ræsonneringsproces forskellige faser. Målet for kurset i klinisk supervision er at lede den studerende i retning af en patientcentreret praksis. Ved hjælp af avanceret klinisk ræsonnering med alle dens aspekter og gennem kritisk refleksion under og efter den kliniske møde med patienten, skal den studerende kunne træffe beslutninger om interventioner, der fører til den bedste behandling for den enkelte patient.  Målet er også at videreudvikle den studerendes evne til at vurdere og integrerer forskningsresultater med henblik på effektivitet i og risiko ved behandling. Endeligt er målet er at stimulere de studerendes faglige og personlige udvikling som Manuel Fysioterapeut set i lyset af livslang læring. Kurset klinisk supervision består af 3 delkurser (hver på 3 dage)
 • Kurser i Mobilisering & manipulation
  Mobilisering og manipulation Delkurset svarer til 2 ECTS point På dette delkursus i Mobilisering og manipulation er et teknik-kursus, hvorfor delkurset primært er bygget op om praktisk gennemgang af teknikker og praksisøvning af disse under supervision MålMålet er at den studerende skal opøve sine færdigheder i præcis mobilisering og manipulation og kunne implementere disse teknikker i den kliniske proces og herunder kunne: Udføre tidligere lærte teknikker med større præcision, mindre kraft og mindre amplitude. Udføre tidligere lærte teknikker med større rutine og sikkerhed i anvendelsen af multiple komponenter Opnå et større udvalg af teknikker at arbejde med i egen praksis Være mere sikker i at kunne opnå cavitation i et givet led 
 • Eksamen
 • Kommunikation og kognitiv adfærdsterapi
 • Single Case Study
 • Træning og Fysisk Aktivitet
  Kursus 1 indeholder teori og evidens bag træning, fysisk aktivitet og øvelsesterapi som afsæt for praktiske færdigheder med særligt fokus på udvælgelse og design af øvelser og øvelsesprogrammer gennem teoretisk og evidensbaseret arbejde med volumen, frekvens, intensitet, samt pro- og regression og feedbackstrategier og -metoder.  Kursus 2 bygger videre på kursus 1 og integrerer desuden teori og evidens bag effekt af fysisk aktivitet og træning på smerter, samt skades- og adaptationsmekanismer. Desuden inddrages motorisk kontrol og læring hos patienter med akutte, tilbagevendende og vedvarende smertetilstande og specifikke muskuloskeletale sygdomme og syndromer, samt kommunikation, motivation og rehabilitering. På begge kurser danner teori, metoder og forskningsresultater  basis, men hovedmålet er dine færdigheder og kompetencer og integration i klinisk praksis. Det samlede kursus er en obligatorisk del af DSMFs Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi med samlet omgang sv.t. 4 ECTS-point inklusive tidsforbrug til forberedelse, litteraturlæsning og opgaveløsninger.

Kontakt os

Du kan sende os en mail ved at klikke på nedestående link

Telefon:27628884

Send os en e-mail